WWW.ДЕНЬСИЛЫ.РФ

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Медицина

 

Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 ||

Обоснование к использованию съёмных конструкций с металлическим базисом в ортопедическом лечении дефектов зубных рядов

-- [ Страница 4 ] --

Металл базисті юлы протездер, липидтерді тотытануыны тотыпаан німдеріні азыра жиналуына (ГПЛ 0,425±0,032 жне МДА 0,221±0,031 нМ/мл) жне антиоксидантты оранысты ферментативтік жйесіні (глютатион редуктаза 0,43±0,02 мкМ/млн, каталаза 4,480±0,04 ш.б/л) жмысыны кбірек нашарлауына келсе, липидтерді тотыу крсеткіштері бойынша аса келесіз серлерді пластмассалы базисті тіс протездері крсетеді.

«Сека жйесіні» аттачмендерін олдану, ортопедиялы емдеуді тиімділігін, алынбалы тіс протезін кламмерлік бекітуге салыстыранда бекіту жне тратандыру дегейін 86% дейін жоарлатуа ммкіндік берді.

«Сека – жйесін» олдану тіс атарларыны соы шектеусіз аауларында жне тісті сауыт блігіні биіктігі (5 мм кем емес) жеткілікті кезінде тымды. Аауларды шектейтін тіректік тістерді саны екіден кем болмауы керек. «Сека – жйесін» тіректік тістерді ааулы озалмалылыы болмаан кезде жоары жа сйегінде олданан абзал.

Металл базисті алынбалы протездерді дайындау кезінде атты тадай мен тадай атпарларыны бедерлерін протезді сырты бетінде салу шін функционалды алып лшемді жне жеке асыты олдану ажет. Металл базисті алынбалы протездерді рылымын жоспарлау кезінде диагностикалы лгіні зерттеу міндетті процедура жне дайынды кезеі болып табылады. Металл базисті шетін сіру, 2-3 мм. тередіктегі ары трінде мсін бетінде бейнеленуі керек. Тіректік тістерді медиалды жанасу беткейлеріне окклюзиялы стемені ауыстыру протезді дистальды шырышты абата батуын аймата болдырмайды.

Тіс атарыны лкен аауларын алмалы тіс протезімен емдеуде тіректік тістер баыттаушы, жанаспалы беткейлері кертпештері мен интерлоктары бар аптамалармен жабылуы керек.

Металл базисті алынбалы протездерді дайындау технологиясыны алынбалы рылыммен байланысын жетілдіруде алынан нтижелер, анкерлі бекіту жне тіректі-стаыш кламмерлерімен, жоары шайнау тиімділігі, эстетикалы артышылыы оны стоматология практикасына ке клемде ендіру ажеттігін крсетеді.

Nysanova Bakhyt Jakenovna

“Rationale for the use of metal-based removable structures in orthopedic treatment of the tooth alignments defects”

Dissertation for the scientific degree of the candidate of medical sciences

14.00.21 – Stomatology


SUMMARY


Despite the constant improvement of the dental prosthetic assistance to the population, there is still no objective data on frequency of occurrence of defects of tooth alignments among various social and age groups, which determine the relevance of the given work. Restoration of defects of tooth alignments is carried out by removable dentures of various designs which not always possess high functional and aesthetic qualities.

Existing structures of partial removable dentures in varying degrees have direct and intermediary actions on the organs and tissues of masticatory device.

However now there are no clear indications for the use of removable metal-based dentures and the "Seca" system anchor for the various defects prosthesis of tooth alignments.

The objective of the research– a rationale of application of innovative technologies for production of metal-based removable tooth alignments.

We conducted clinical and laboratory study of patients who sought medical advice, medical help and who have received orthopedic treatment of various designs of removable dentures, this study has allowed:

- To establish the prevalence of the tooth alignment defect according to Kennedy>

- To find out the most frequent typical errors made by the orthopedic dentists and dental technicians at the stages of planning and preparation of clasp design skeletons;

- To improve manufacturing techniques of removable metal-based dentures;

-To define indications and contraindications of application of the "Seca systems attachments";

- To study the impact of construction of basic materials on a state of micro flora and on a biological oral fluid;

The carried out analysis of the state of removable dentures and prosthetic tissues floor has revealed, that percentage of violation of fixation trouble and stabilization is rather high (56, 25 %). Needs in administering orthopedic treatment of patients in partial dentures is (58, 93 %).

It is established, that for the patients who have intact tooth alignments the index of the teeth contact areas (ITCA) according to the occlusiogramme data for the teeth of the upper jaw is 22, 84 % from a total area of the cutting edges and occlusal surfaces of the teeth 23,95 %, accordingly for the teeth of the mandible.

For the patients who had metal-based removable dentures the expansion of microbes was non-uniform: the majority of microorganisms was sown from the plastic prosthesis part (43,1 %), from the oral mucosa (36,9 %) and the smallest portion (30%) from the surface of metal basis that may be associated with bacteriostatic properties of metallic material. The intensity of contamination by microorganisms in the 5th group of patients ranged from 7,2х10 to 9,9х10 CFU/ml. The qualitative composition of microbes was similar to those of the control group. At the same time, patients who used removable dentures made of plastic, had an increase in the number of microbes in 2,4 times in comparison with the norm and the degree of contamination varies in the range of 10 -10 CFU / ml. The biggest negative impact on lipid peroxidation had a plastic-based prosthesis, whereas the alloyed metal-based resulted in less accumulation of incompletely oxidized products of lipid peroxidation (GPL 0,425 ± 0,032 and 0,221 ± 0,031 MDA nM/ml) and a slight deterioration of the enzymatic antioxidant defense system (glutathione reductase 0,43 ± 0,02 mm \ million catalase 4,480 ± 0,04 cu \ l). Using “Seca” system attachments has improved the efficiency of orthopedic treatment, in particular level of fixing and stabilization of the prosthesis to 86%, opposite to the fixed denture clasp.Using “Seca” system is shown at the terminal defects of dentitions and sufficient height of the tooth crown (not less than 5 mm. The number of the basic teeth to restrict the defect must be at least two. "Seca" system is appropriate for applying to the upper jaw in the absence of pathological mobility of the basis teeth.

In manufacturing of removable dentures with a metal base to reflect the landscape of the hard palate and palatal folds it is necessary to use an individual spoon with a functional print.

When planning the construction of a removable metal-based prosthesis to study the diagnostic model is a compulsory procedure and a preparation stage.

Making the metal-based edge should be reflected in the working model in the form of grooves with a depth of 2-3 mm. Moving the occlusal pads on the medial contact surface of the basic teeth eliminates the immersion of the distal part of the basis.

For the cases of larger defects the basic teeth should be covered with which should have directing contact surfaces, ledges and interlocks.

Thus, the main goal of orthopedic treatment of dental patients is still «a further preservation of the remained teeth and the tissue of the orthopedic floor state». This principle should be an axiom for the dentist orthopedist.Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 ||
 


Похожие работы: 
2013 www.деньсилы.рф - «МЕДИЦИНА-ЛЕЧЕНИЕ-ОЗДОРОВЛЕНИЕ»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.