WWW.ДЕНЬСИЛЫ.РФ

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Медицина

 

Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 ||

Совершенствование ортодонтической помощи детями подросткам г. алматы с зубочелюстными аномалиямив современных условиях

-- [ Страница 4 ] --

Алматы аласыны балалар мен жасспірімдеріні ТЖА таралуы 41,08±1,79% рады (мектеп жасына дейінгі балаларды ішінде – 32,35±1,68%, кіші жне орта мектеп жасындаы балаларды ішінде – 42,77±1,60%, жасспірім жасында – 48,12±2,11%).

Барлы тексерілген топтарды ішінде тістенім ауытушылытары басым болып, 55,7%-ды рады (3 жастаыларды 28,04±1,95%-нан, 18 жастаыларды 51,46±2,60%-нан). Соны ішінде тістенім сагитталды ауытушылытары 34,7%, ал трансверзалды жне тік ауытышылытар – тиісінше 32,8% жне 32,5% райды.

ТЖА даму аупі бар факторларыны ішінде тым уалаушылы факторы тексерілгендерді 31,6%-нан аныталса, 22%-нан жас кезіндегі рахит ауруыны салдары, 28%-нан мрынмен дем алуды бзылуы аныталды. ТЖА дамуыны жергілікті себептерінен тменгі жаты суін тотатып, дисталды окклюзияны атыптасуын туызатын балаларды жасанды таматандыру ерекше назар аударуды талап етеді. ТЖА туындауыны келесі жиі кездесетін себептері зиянды деттер (43,4±1,6%), жоары ерін жгеншесіні ауытушылытары (15,5±2,5%), олар прогнастикалы тістенім дамуына сер етеді. Тіс ауруларыны су аупі факторларына уаытша тістерді арасындаы тремдерді болмауы (14,8±2,5%), уаытша тістерді ажалмаан дестері (14,8±2,1%), тіс атарларыны нейтралды атынасы жадайында крек тістер арасындаы сагитталды саылауды болуы (5,2±1,5%) жатызылды. Тексерілген балалар мен жасспірімдерді 4,2±1,4%-нда тере тістенім дамуына кері серін тигізетін тіс жгеншесі ауытушылытары аныталды. Тексерілген балалар мен жасспірімдерді 68,9%-ны езу тередігі жас нормасына сйкес келді (5–8 мм), 9,6%-ні езуі тередігі те лкен (8 мм-нен астам), ал 21,5%-нікі – кішкентай (5 мм-ден кем) болды.

Кариесі бар жне жо балалар мен жасспірімдер ішіндегі ТЖА таралуыны шынайы айырмашылыы аныталмады. Пародонт дертіне шыраан жасспірімдерді ішінде ТЖА статистикалы шынайы сімі аныталды. Балалар ішінде тіс-жа жйесі ауруларыны дамуын ршітетін фактор болып табылмайтын болуы ытимал. Балаларды 21%-нда уаытша тістерді тсуімен атар ТЖА артуы кариесті асынуымен байланысты болатындыы длелденді. Демек, бл ауруа шыраан балаларды диспансерлік есепке алып, профилактикалы уаытша тіс протездерімен амсыздандырылуы тиіс.

ТЖА бар балалар мен жасспірімдерді ортодонтиялы кмекке кбінесе 8 жастан кейін, яни ТЖА алыптасып лгерген кезде жгінетіні аныталды (82,3%). Ата-аналарды 55,6%-ы балалар мен жасспірімдерді тіс-жа ауытышылытарын аылы трде емдеуге о кзарас танытып, 38,1%-ы емні орташа нын тлеуге келісім білдірсе, 6,3%-ында ондай жадай жо.

ТЖА бар балаларды диспансерлеу жніндегі іс-шаралар белгілі бір айматаы бліп берілген контингент арасында біз зірлеген «Тіс-жа ауытушылытарыны алдын алу жне емдеу масатында балалар мен жасспірімдерді диспансерлік баылау алгоритмі» бойынша жргізілуі тиіс.

Мектепке дейінгі балалар мекемелері тіс-жа ауытушылытарыны алдын алу орталытары болуы тиіс деп ойлаймыз. ТЖА барынша ерте дигноз ойып, алдын алу жне емдеу шін барлы мектептер мен МДБМ-де бір жылда бір реттен кем емес алдын алу блімшесі ортодонт дрігерлерді атысуымен балаларды траты трде стоматологиялы тексеруді йымдастыран жн.

Балалар мен жасспірімдерді стоматологиялы денсаулыын жасарту масатында «Алматы. балалары арасындаы негізгі стоматологиялы ауруларыны бастапы алдын алу бадарламасы» рамына тіс-жа ауруларыны алдын алу блімін осан немесе балалар мен жасспірімдерді тіс-жа ауытушылытарыны алдын алу жніндегі дербес бадарлама зірлеу керек.

Nigay А. Grigoriy

Orthodontal care improvement for children and adolescents with

dentoalveolar abnormalities under present-day conditions in Almaty

14.00.33 – Public health and health care

SUMMARY

The work aimed to study prevalence of dentoalveolar abnormalities and suggest ways to improve orthodontal dental care to children and adolescents of Almaty.

Over the period from 2006 to 2009, we have made a comprehensive research of 898,519 medical records of children and adolescents. Among them, the author's personal observation was 10,635 patients with dentoalveolar abnormalities. Epidemiological survey of children and adolescents was carried out by generally accepted rules.

The results of epidemiological studies determined prevalence of dental caries in 70,10±2,44% of preschool children. Dental caries incidence increases from 54,2% in 3-year-old children at cf = 2,80±0,32 up to 79% in 6-year-old children (CFE + cf = 4,52±0,35). Almost half of them require oral cavity sanation.

76,93±2,63% of schoolchildren have dental caries. Permanent teeth caries rate in schoolchildren of junior and middle age grew up to the age of 14 and reached 2,28±0,21, which is almost 4 times more than at the age of 7. By the age of 18, the permanent teeth caries prevalence and rate reached 78,18±2,92% and 3,12±0,23 respectively which is well above the dental health target by 2010.

Periodontium diseases have been discovered in 32,6% of children and adolescents, mostly chronic catarrhal gingivitis (30,2%) at PMA in Parma modification (32,2±0,42). The gingivitis prevalence coincided with dysfunctional hygienic condition of the oral cavity (HI = 2,2±0,23). Almost 80% of examined children and adolescents neither did not know how to clean their teeth nor did it properly. Among oral mucosa diseases, preschool children for the most part have cheilitis. Some children of older age groups besides herpetic stomatitis had recurrent aphthae, benign migratory glossitis, allergic stomatitis, etc.

Prevalence of dentoalveolar abnormalities in children and adolescents of Almaty was 41,08±1,79% (in preschool children – 32,35±1,68%, in junior and secondary school age children – 42,77±1,60%, at the age of adolescence – 48,12±2,11%). Malocclusion dominated in all examined age groups which worked out 55,7% (at the age of 3 – 28,04±1,95%, at the age of 18 – 51,46±2,60%). Among them, sagittal malocclusion works out 34,7%, transversal – 32,8% and vertical – 32,5%.

Among risk factors of dentoalveolar abnormalities, hereditary factors were discovered in 31,6%, early age rickets – in 22%, nasal breathing disorder – in 28% of children. Among local causes for development of dentoalveolar abnormalities, a special attention is to be paid to artificial feeding which retards growth of lower jaw bone and promotes formation of distal occlusion. Next in order of causes for dentoalveolar abnormalities are pernicious habits (in 43,4±1,6%), defects of frenulum of upper lip (15,5±2,5%) which influenced the development of prognathic occlusion. Risk factors cover lack of tremas between temporary teeth (14,8±2,5%), tubercles of temporary teeth (14,8±2,1%), sagittal gap between incisive teeth at neutral relation of tooth alignment (5,2±1,5%). Defects of tongue frenulum which influenced the development of deep overbite were discovered in 4,2±1,4% of examined children and adolescents. Anteroom depth in 68,9% of patients complied with the age norm (from 5 to 8 mm), 9,6% had deep anteroom (more than 8 mm), and 21,5% had shallow one (less than 5 mm).

There were no significant differences in the prevalence of dentoalveolar abnormalities in children and adolescents with and without dental caries. Among adolescents who suffer from parodontium diseases, statistically significant increase of dentoalveolar abnormalities has been discovered. Probably caries is not a promoter for the development of dentition abnormalities among children. It is proved that increase of dentoalveolar abnormalities in 21% of children with early loss of temporary teeth is related to the complications of caries. Thus, these children should be registered for prophylactic medical examination and provided with temporary preventive dentures.

It is determined that children and adolescents with dentoalveolar abnormalities first seek orthodontal care mainly after the age of 8 (82,3%) with formed disorders. 55,6% of parents have positive attitude towards paid treatment of dentoalveolar abnormalities in children and adolescents, 38,1% are willing to pay reasonable cost for treatment, and 6,3% of parents do not have such an opportunity.

Activities for preventive medical examination of children with dentoalveolar abnormalities should be carried out step by step taking into account the need for preventive and curative care among the adhered cohort of a specific region according to the “Policy for regular medical check-up of children and adolescents for the purpose of prevention and treatment of dentoalveolar abnormalities” developed by us.

We believe that preschool institutions should serve as centers for prevention of dentoalveolar abnormalities. For early detection, prevention and treatment of dentoalveolar abnormalities, regular dental examination of children should be organized in all schools and preschool institutions at least once a year by efforts of preventive department dentists together with orthodontists.

In order to improve dental health of children and adolescents, it is worthwhile to include a section of dentoalveolar abnormalities in the “Program for primary prevention of basic dental diseases among children in Almaty” or to create an independent program for prevention of dentoalveolar abnormalities in children and adolescents.Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 ||
 
Похожие работы: 
2013 www.деньсилы.рф - «МЕДИЦИНА-ЛЕЧЕНИЕ-ОЗДОРОВЛЕНИЕ»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.