WWW.ДЕНЬСИЛЫ.РФ

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Медицина

 

Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 ||

Совершенствование методов пластики дефектов нижней челюсти и слизистой оболочки полости рта

-- [ Страница 6 ] --

Титанды пластиналарды олдану кезінде оларды жиектеріні ткірлігінен жмса тіндер арылы трансплантаттар тілініп кетеді. Осыларды болдыртпау шін бізді діс бойынша науасты зінен алынан сан фасциясы трансплантат айналасында бірнеше айналыммен шырматылады жне кетгутпен бекітіледі. растырылан фасциалды-трансплантациялы кешен жасы ошаулауыш материал жне де блшыеттерді фиксациясы шін тіреуіш трансплантант ретінде ажет. Сйек тініні репаративтік айта тзілуіні арандатушы факторларыны бірі сімні аутогенді факторлары болып табылады. Олар ан плазмасында жне заманауи хирургияда олданылатын ТахоКомб биологиялы материалдары. Тромбоциттерге бай плазма кшті адгезивтілікке ие боландытан, жабыстырылан блшыеттерді бекуін жасартады.

Клиникалы нтижелер, келесі крсеткіштер бойынша яни, жасы функционалды жне эстетикалы нтижелерімен, тменгі жаты здіксіздігіні айта алпына келуімен бааланады. Рентгенологиялы, антропометриялы зерттеулер (бл лшемдер анатомиялы пішіні мен тменгі жаты сау блігіні лшеміне сйкес имплантант тадауа жне лгілеуге ажет) крсеткіштерімен емдеу дістеріні тиімділігі аныталды. Реографиялы зерттеулер (операциядан кейін жне 44 аптадан со реограмма крсеткіштері баылау мніндегі РЗ-0,07 крсеткіштерімен теестірілді). Операция жасалынан жатаы шайнау блшыеттеріні электромиограммасыны алыптануы шінші айда алыптанды демек, сау жатаы алпына келу мерзімімен бірдей -50±2,0, асимметрия дегейі 2,2% раан.

ТахоКомб биологиялы жне желімдеуіш материал ретінде, жмса тіндерді жарааттары мен ааулары кезінде, ауыз уысыны операциялы араласуларында, яни жарааттарды тігуге келмегенде немесе жараатты беткейлерді тіндік иындымен жабу ажеттілігі туындаанда олданылды.

Бірінші топта тменгі жаты ызметі 6-8 айдан кейін айта алпына келтірілді. сынылан пластикалау дісі бойынша 7 науаста (93,4%) здіксіз олайлы нтиже аныталды. Гематомаларды пайда болуы жне операциядан кейінгі жарааттарды ірідеуі, жалпы асынулар пайызы 6,6% (2 адамда) рады. Аурухана жадайында науастарды емдеу мерзімі орташа есеппен 10-12 кндей. 2-топта 2-2,5 жылдан кейін жмса тіндер металлмен тілінген. 3- топтаы 9 (69,2%) науаста асынулар айындалып, транспланттантар алынып тасталынды. 4-топта трансплантанттарды сорып аланнан кейін алынып тасталынды. 1 жылдан 5 жыла дейінгі мерзімде барлы 30 науастаы басада емдеу нтижелері арастырылып отырды. 30 науасты 17-сі (56,6%) протезделінді.

сынылып отыран ауыз уысыны жне тменгі жаты пластикасыны модификациясы, ертеде олданан дістерге араанда тиімді рі, ерте тіс-жаты протездеуге жне барлы леуметтік жне косметикалы сратарды шешілуіне ммкіндік береді.

SUMMARY

Zaitenova Gulbaran Baigazinovna

Improvement of plastic reconstruction methods of mandible and oral mucosa deformities

Dissertation on competition of a scientific degree of the doctor of medical sciences on a specialty

14.00.21 – oral medicine

The aim of our research is the optimization of the surgical treatment of mandible and oral mucosa deformities with application of titanium sheet in combination with biomaterials.

Plastic reconstruction of the deficiencies of mandibula bone and oral mucosa have been done to 30 patients with the aid of various materials at the age of 16 to 60 years old (there were 23 men (76,7%), and 7 women (23,3%). The majority of patients has acquired these deformities as a result of gunshot traumas in 13 patients (43,4%); and in 12 (40%) after operative interventions due to neoplasm of mandibulum; in 4 (13,3%) due to not gunshot traumas; in 1 (3,3%) as a result of sequestrectomy because of the chronic osteomyelitis. Deformities of mandible by localization: corpus mandibulae - 66,7% (20 people), les frequently in the area of ramus of mandible 20% (6 people), the least number in the area of submental part of mandible 10% (3 people), and very rare 3,3% (1 people) mental and ramus deformity. Most frequently, in 65,8% of cases, there were unilateral deficiencies of mandibulum, less frequently – total deformity (2,6%). The length of deformities of mandible was from 3 to 5 sm. in 3 (10%) patients, from 5,1 to 8 sm. in 6 (20%), from 8,1 to 13,5 sm. in 20 (66,7%), more than 13,5 sm. in 1 patient (3,3%).

The analysis of long-term clinical results of auto-allo osteoplastic surgeries showed that in the majority of cases there were unsatisfactory treatment outcomes that made us to become engaged in search for new treatment methods for reversal of mandible deficiency.

The most promising ones among the existing implants for today are biologically inertial constructions from titanium. Clinical observations have shown that despite the all advantages of titanium sheets, in 1,5-3 years after surgery there could be serious complication such as dentition of the sheet through soft tissues.

Depending on the type of operative intervention, size of the deformity, biological materials have been used, the patients were divided into 4 groups: the 1st group (main) – 9 patients which underwent surgery, with proposed by us modification with application of titanium sheet in combination with auto materials; the 2nd group (control) – 7 patients with mandible deformities, which underwent surgery with application of titanium sheet only; the 3rd group - 7 patients with mandible deformities, who were given autoplastic reconstruction (out of the iliac bone pecten); the 4th group – 7 patients with mandible deformities, which underwent autoplastic reconstruction.

Under the use of titanium sheet because of its keen edges there occurs dentition of transplant through soft tissues. In order to avoid this, according to our methodic taken from the patient the own fascia femora is being wrapped for several times around the transplant and is fixed on it by catgut. The created fascia-transplant complex is necessary serving as a supporting transplant for wiring the muscles and as a good insulant. One of the factors, inducing reparative regeneration of osseous tissue, is the autogenous growth factors. They are contained in the blood plasma and biological material of TahoKomb, which are used currently in surgery. Blood plasma, which is rich for thrombocytes, possesses strong adhesiveness, additionally improving fixing of fastened muscles.

Clinical results were assessed by the following indicators: when there was full recovery of the continuity of mandible, and by good functional and esthetical results. The effectiveness of treatment methods was proved by the indicators in dynamics of the roentgenologic, anthropomorphic studies (these measurements allow to model and select an implant, which is corresponding to the anatomical form and size of the healthy half of mandible). Rheological examinations (in 44 weeks after the surgery rheological indicators became equal to those of the control value: RI-0,07). Normalization of the electromyogram of masseters on the side which underwent surgery was achieved in three months, meaning the same time period as on the healthy side – 50+2,0, the degree of skewness was 2,2%.

In deformities and traumas of soft tissues TahoKomb as a biological and adhesive material was applied in operative interventions of oral cavity, when there was no possibility to suture brine or there was a need to close the wound surface with tissue graft.

In the 1st group in 6-8 months the functions of the mandible was renewed. Out of these patients direct positive result due to the suggested plastic reconstruction methodic has been noted in 7 people (93,4 %). Percentage of complications made up 6,6% (2 people), formation of hematoma and postoperative wound infection. The duration of patient’s treatment in the hospital was 10-12 days in average. 2 - in 2-2,5 years soft tissues were cut by metal. 3 – in 9(69,2%) patients there were complications, transplants were removed. 4 – in henceforth transplant resorption, they have been removed. Late results of treatment were followed in the all 30 patients in time period of from 1 to 5 years. 17 (56,6%) out of 30 patients have been done prosthetic appliance.

The suggested modification of plastic reconstruction of mandible and oral mucosa is more effective, than methods have been applied earlier, thus allowing early dentoalveolar prosthetics and decision of all social and cosmetic issues.Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 ||
 
Похожие работы: 
2013 www.деньсилы.рф - «МЕДИЦИНА-ЛЕЧЕНИЕ-ОЗДОРОВЛЕНИЕ»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.